Yeni AKP ses kaydı !

banner562

banner564

banner544

banner554


Günün Fırsatı

19 Aralık 2014 Cuma

7-24 Haberci’den Dev Anket

Yeni AKP ses kaydı !

Türk Milletine Ağır Küfür

07 Şubat 2014 Cuma 14:35
Bu haber 651 kez okundu
Yeni AKP ses kaydı !
AKP'ye yakın işadamı millete küfür etti iddiası! AKP'nin yolsuzluk, rüşvet, usülsüzlük ses kayıtlarına yenileri eklendi.
Başbakan Erdoğan'ın ATV-Sabah grubunu kendisine yakın işadamlarına aldırmak için, Haberleşme ve Ulaştırma eski Bakanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı görevlendirdiği iddia ediliyor. 

Binali Yıldırım'ın Ankara Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Hayrettin Özaltın, Adnan Çebi gibi AKP Hükümeti döneminde çok önemli ihaleler almış işadamları ile bir toplantı yaptğı, ATV-Sabah Grubunu Başbakan Erdoğan'ın almalarını istediğini, hangi işadamının ne kadar para ödemesi gerektiğini söylediği iddia ediliyor. Bu işadamlarına verilen ihaleye göre para talep edildiği belirtiliyor.

"BİR İHALE VERİRLER ZARARI KAPATIRSIN"

Asıl ilginç olanı bundan sonra yaşananlar. Buradaki toplantıda yer alan işadamlarının telefon görüşmelerinde skandal ifadeler yer alıyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığı iddia edilen Adnan Çebi'nin istenilen parayı duyunca rahatsızlandığı, uykularının kaçtığı iddia edilirken Mehmet Cengiz'in "Biz alıştık bir hafta sonra gayet normal karşılarsın, bir ihale verirler zararı kapatırsın" şeklinde teskin ettiği söyleniyor.

Hayrettin Özaltın ile Mehmet Cengiz arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinde skandal ifadeler yer alıyor. Buradaki konuşmada hangi işadamının ne kadar vereceğine dair ifadeler bulunuyor. İşadamlarının istenilen rakamları çok buldukları, ilk duyduklarında sararıp morardıkları iddia ediliyor. İkili arasında geçen konşmada küfürlü ifadelere sıklıkla rastlanırken bu konuştuklarının kendi aralarında kalması gerektiğini belirtiyorlar. 
MİLLETE AĞIR KÜFÜR!

Mehemet Cengiz ile bir başka işadamı Celal Koloğlu arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmasında ise millete küfür edildi. İkili arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmelerinde Binali Yıldırım'dan övgüyle bahsediliyor. Yıldırım için "hakikaten bu adam başka adam" şeklinde bahsediliyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldıkları ihalelerden bahsedilirken Nihat Özdemir'in de ağzının kulaklarında olduğu söyleniyor. Mehemet Cengiz gülerek Celal Koloğlu'na "bu milletin a.... koyacağız, sen merak etme" derken Koloğlu'da "inşallah inşallah" şeklinde yanıt veriyor. Daha sonra Nihat Özdemir ile Mehmet Cengiz'in bir konuşması yer alıyor. AKP'ye yakın işadamlarının bir araya geleceği bir toplantı tertip ediyorlar. Bu toplantının nerede yapıldığı, ne konuşulduğu ile alakalı bir bigi yer almamaktadır. Sadece ayın 22'sinde yapılacak olan görüşmlerin Mehmet Cengiz'in isteği ile ayın 21'i Cuma gününe alındığı anlaşılıyor.

BAŞBAKAN ERDOĞAN VE BİNALİ YILDIRIM'A ÇAĞRI!

Başbakan Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın uzun süredir iddia edilen bu haberlere karşı bir açıklama yapmasını kamuoyu beklemektedir. Temennimiz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın ve Bakanının bu tür işlere bulaşmış olmamasından yanadır. Bir temennimizde odur ki 'Bağımsız Yargı'nın bir an önce bu iddiaları ispatlayarak kamuoyunun vicdanını rahatlatması, adalete olan güvenin daha fazla zarar görmemesidir. (BCE)

Usta Gazeteci Soner Yalçın'da yazısın şöyle kalemine aldı;

Bu milletin A’sına böyle koymuşlar

Ri­ze Kal­kan­de­re­li “Sul­tan Am­ca­” Şa­ban Cen­gi­z’­in oğul­la­rı, to­run­la­rı;
Meh­met CEN­GİZ (Cen­giz Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı), Ek­rem CEN­GİZ (yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si), Şe­ref CEN­GİZ (yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si), Ah­met CEN­GİZ (şir­ket or­ta­ğı), Asım CEN­GİZ (şir­ket or­ta­ğı), Ka­zım CEN­GİZ (şir­ket or­ta­ğı) Tür­ki­ye’nin gün­de­min­de…
En bü­yük­le­ri Meh­met Cen­gi­z’­in et­ti­ği bir kü­für var ki, tüm ger­çe­ği or­ta­ya dö­kü­yor.
Ön­ce…
Te­le­fon ka­yıt­la­rı­nın or­ta­ya çı­kar­dık­la­rı­na ba­ka­lım:
Ta­rih: 21 Tem­muz 2013.
Er­do­ğan, evin­de Ko­lin İn­şa­at sa­hi­bi Ce­lal Ko­loğ­lu ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de, Sa­bah ve atv ile il­gi­li ola­rak “sı­kın­tı­da­yız, hal­lo­la­cak bu iş” di­ye ta­li­mat ver­di.
Ta­rih: 21 Ağus­tos 2013.
Er­do­ğa­n’­ın ta­li­ma­tı so­nu­cu, Bi­na­li Yıl­dı­rım, “bü­yük mü­te­ah­hit­le­r” İb­ra­him Çe­çen ve Meh­met Cen­gi­z’­den, Sa­bah ve at­v’­nin alın­ma­sı için ha­vuz oluş­tur­ma­la­rı­nı is­te­di.
Ta­rih: 23 Ağus­tos 2013.
Kal­yon Grup, Sa­bah ve at­v’­yi al­mak için Zir­ve Hol­ding AŞ’yi kur­du.
Ta­rih: 3 Ey­lül 2013.
“Bü­yük mü­te­ah­hit­le­r” Bi­na­li Yıl­dı­rım ile An­ka­ra Ah­lat­lı­be­l’­de bu­luş­tu. İşa­dam­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu 630 mil­yon do­lar­lık ha­vu­zun, 200 mil­yon do­lar­lık kıs­mı­nın Tür­ki­ye Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan kar­şı­lan­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
Ta­rih: 14 Ka­sım 2013.
Pa­ra top­la­ma işi­ni or­ga­ni­ze eden Meh­met Cen­giz İs­tan­bu­l’­da Kı­yı Em­ni­ye­ti Sos­yal Te­sis­le­ri­’n­de Bi­na­li Yıl­dı­rım ile bu­luş­tu. Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı iha­le­si “yüz­de 10”a hal­le­dil­di. Sı­ra­da 4 mil­yar do­lar­lık bir iha­le da­ha var­dı.
Ta­rih: 20 Ara­lık 2013.
Re­ka­bet Ku­ru­lu, Zir­ve Hol­ding AŞ’­nin, Sa­bah ve at­v’­yi satın almasına onay ver­di.
Ta­rih: 25 Ara­lık 2013.
İç­le­rin­de “bü­yük mü­te­ah­hit­le­ri­n” de bu­lun­du­ğu AK­P’­ye ya­kın 41 işa­da­mı­na yö­ne­lik po­lis ope­ras­yo­nu AKP Hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan dur­du­rul­du. Sav­cı so­ruş­tur­ma­dan alın­dı.
Son­ra­ki sü­reç­te işa­dam­la­rı­nın te­le­fon gö­rüş­me­le­ri med­ya­ya sız­dı­rıl­dı.
Meh­met Cen­giz, Ce­lal Ko­loğ­lu ile gö­rü­şür­ken, “mil­le­tin a…. ko­ya­ca­ğı­z” küf­rü bir bü­yük ger­çe­ği or­ta­ya çı­kar­dı…
Pe­ki…
Meh­met Cen­giz, “mil­le­tin a… na­sıl ko­ya­cak­tı?”
Taşeroncu alaylı müteahhit
Cen­giz Hol­din­g’­in al­dı­ğı ki­mi iha­le­le­re ba­ka­lım:
İs­tan­bul 3. Ha­va­li­ma­nı: 58 mil­yar 890 mil­yon TL
Ur­fa Ilı­su Ba­ra­jı (Ha­san­keyf): 4 mil­yar 851 mil­yon TL
İs­tan­bul Av­ru­pa Ya­ka­sı Bo­ğa­zi­çi Elek­trik Da­ğı­tım: 3 mil­yar 626 mil­yon TL
İs­tan­bul Tak­sim-4. Le­vent Met­ro­su: 2 mil­yar TL
Ça­nak­ka­le, Ya­lo­va, Ba­lı­ke­sir, Bur­sa Ulu­dağ Elek­trik Da­ğı­tım: 1 mil­yar 457 mil­yon TL
An­tal­ya, Bur­dur, Is­par­ta Ak­de­niz Elek­trik Da­ğı­tım: 1 mil­yar 10 mil­yon TL
An­ka­ra-İs­tan­bul Hız­lı Tren 2. Etap: 1 mil­yar TL
Trab­zon Ata­su Ba­ra­jı: 874 mil­yon TL
Şi­le Ağ­va Yo­lu: 527 mil­yon 40 bin TL
Art­vin Yu­su­fe­li Ba­ra­jı: 486 mil­yon 80 bin TL
Trab­zon-Aş­ka­le Yo­lu: 484 mil­yon 50 bin TL
Sey­di­şe­hir Eti Alü­min­yum/Oy­ma­pı­nar HES: 417 mil­yon 85 bin TL
Si­vas, To­kat, Yoz­gat Çam­lı­bel Elek­trik Da­ğı­tım: 400 mil­yon 70 bin TL
An­ka­ra Tren Ga­rı: 250 mil­yon TL (ip­tal ol­du ye­ni­den ya­pı­la­cak)
Or­du, Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı: 144 mil­yon TL
Bin­göl Genç Yo­lu: 72 mil­yon 80 bin TL
İs­tan­bul Mal­te­pe Dol­gu: 65 mil­yon TL
Oku­mak­tan yo­rul­du­nuz mu?
Han­gi­si­ni ya­za­yım:
Özel­leş­tir­me­den ar­sa fi­ya­tı­na ka­pat­tı­ğı Eti Ba­kır A.Ş.‘yi mi? Eti Alü­min­yum A.Ş.‘yi mi? (4 mil­yar do­lar olan te­sis­le­ri 305 mil­yon do­la­ra al­dı­lar.)
Han­gi­si­ni ya­za­yım:
Sam­sun Mo­bil Ener­ji San­tra­li­‘ni mi?
Bur­sa Wol­fram ma­den­le­ri ve­ya İz­mir An­ti­mu­an ma­den iş­let­me­le­ri­ni mi?
Do­ğal­gaz iha­le­le­ri­ni mi?
Yi­ne özel­leş­tir­me­den al­dık­la­rı Kas­ta­mo­nu, Kır­şe­hir, Tur­hal, Yoz­gat, Ço­rum ve Çar­şam­ba şe­ker fab­ri­ka­la­rı­nı mı?
Han­gi­si­ni ya­za­yım:
An­tal­ya Bel­di­bi­’ni yok ede­rek ku­ru­lan Tür­ki­ye­’nin ilk 7 yıl­dız­lı ote­li Sun­ga­te Port Ro­yal Re­sort Ho­tel ya da Le Jar­din Re­sort Ho­te­l­i mi?
Bay­ram­da Er­do­ğan, Bod­ru­m’­un en gü­zel ye­ri Cen­net Ko­yu’nu gez­di. “Fe­la­ket! Bu ka­dar vic­dan­sız­lık ol­ma­z” de­di. Ar­dın­dan Bod­ru­m’­un in­ci­si Cen­net Ko­yu kar­şı­sın­da­ki Ma­zı­da­ğı, Ya­rı­ma­da­sı’­nı (678 bin 963.72 met­re­ka­re) özel­leş­tir­di. Alan kim miy­di; Meh­met Cen­giz!
Ye­ter yaz­ma­ya­yım; in­sa­nın si­ni­ri bo­zu­lu­yor. 30 yıl­lık geç­mi­şi ol­ma­yan, ta­şe­ron­luk­tan gel­me alay­lı bir mü­te­ah­hi­tin ar­ka­sın­da han­gi po­li­ti­ka­cı­lar var?
Bu pa­ra­la­rın “yüz­de 10”u kim­le­rin ce­bi­ne gi­di­yor?
Ne­ler dö­nü­yor?..
Niye hesap versin
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hızlı tren ihaleleriyle ilgili yürüttüğü soruşturmada adının geçmesi üzerine Mehmet Cengiz küplere bindi. “Taşerona iş vermek suç mudur kardeşim? Bu beni ilgilendirir. Verilemeyecek bir gram hesabımız yoktur” dedi.
Niye hesap versin:
Geçen yıl taşeronlaşma sonucu 1150 işçi hayatını kaybetti; umurunda mı?
(Özelleştirilerek Mehmet Cengiz’e devredilen Samsun’da Eti Bakır İşletmesi’nde 2012’de tedbirsizlik sonucu ölen beş işçinin hesabını verdi mi?)
Niye hesap versin:
ÖİB, Eti Alüminyum’un özelleştirilmesinde, hiçbir makul gerekçe olmadan alıcı firma ve şahıslar aleyhine açtığı davadan vazgeçiverdi! Alıcı firmanın eski yönetim kurulu başkanının, ÖİB Başkanvekili olarak görev yapmasına hükümet bir şey dedi mi?
Niye hesap versin:
Gazeteler yazdı; Maliye Bakanlığı 29 Aralık 2010 tarihinde faiz hariç 424.4 milyon liralık kurumlar vergisi borcu ile cezasını sıfırlamadı mı? (Devlete vermedi; 45 milyon dolarlık Falcon 5X isimli özel uçak sipariş etti.)
Niye hesap versin:
Hızlı tren projesinde yer alan ve uzunluğu 6.7 kilometreyi bulan 26 numaralı tüneli yapmaktan vazgeçti. Kimse de çıkıp “ne oluyor” dedi mi?
Niye hesap versin:
Yüce Divan yargılamalarına yol açan Karadeniz Otoyolu’nun hesabını verdi mi?
Tabii ki, “milletin a… koyacağız?” der?
İki paket makarna “tecavüze ses çıkarmasınlar” diye dağıtılmıyor mu?

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
2014 Yılı Antalya'nın En İyi ve Çalışkan Belediye Başkanı sizce kim?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
ARŞİV